Тестване на файлове с данни за ПОПДОО
Зареждане на опис: Зареждане на придружително писмо: За съвместна проверка, моля заредете опис и придружително писмо